Som en del av arbeidet med kunst i Nord-Norge deler Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:

  • prosjekter med andre uttrykksformer, prosesser og metoder enn den tradisjonelle galleriutstillingen.
  • prosjekter som omfatter spesielt langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid.
  • prosjekter som foregår på steder der det er lite kunst fra før.

Det utelukkes likevel ikke at midlene kan tildeles prosjekter som foregår i gallerier eller museer. For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet har et offentlig aspekt eller resultat. Støtten kan gis til prosjekter som er initiert av enkeltkunstnere eller kunstnergrupper. Tilskuddet gis som del- eller helfinansiering. Kunstner(ne) har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. NNKS deler ut totalt NOK 200.000. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad,

Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunst- og/eller kunsthåndverksfeltet

Prosjektet må finne sted i Nordland eller Troms og Finnmark, men søker må ikke ha bostedsadresse i regionen

Prosjektet må starte opp senest 31.12.2021 og avsluttes i 2022

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det framgå at Nordnorsk kunstnersenter har støttet prosjektet.

Søknaden skal inneholde:

Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)

Søknadssum

Presentasjon av / cv for søker(e) (maks 5000 tegn)

Dokumentasjon / illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler. (Lastes opp i søknadsportal)

Dersom søker er en gruppe skal én person oppgis som prosjektansvarlig

Søknadsfrist er 15. mars 2021
Søknaden leveres på e-post til: post@nnks.no

Illustrasjonsfoto: fra prosjektet The Dinghy AiR, som fikk støtte i 2020. Foto: Marie Kaada.